A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 Yener Dündar (2012). A study on analogies presented in high school physics textbooks. Asiapasific forum on science learning and teaching, 13(1), 1-17.
A.2 Dikmenli Musa, Cardak Osman, Yener Dündar (2012). Science student teachers’ metaphors for scientists. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1), 51-66., Atıf Sayısı: 22.
A.3 Pilten Pusat, Yener Dündar (2010). Evaluation of metacognitive knowledge of 5th grade primary school students related to non-routine mathematical problems. Procedia - Social and Behavioral Sciences(2), 1332.

A.4 Nigmet Koklu, Dundar Yener and Hamdi Sukur Kilic, (2015). The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC), ISSN: 2147-8228 (on-line), Vol 3, No 1, pp.73-77.
A.5 Nigmet Koklu, Dundar Yener and Hamdi Sukur Kilic, (2015). Simulation of Wheatstone Bridge for Measurement of Resistances, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers (IJAMEC), ISSN: 2147-8228 (on-line), Vol 3, No 1, pp.78-82. 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 Yener Dündar, Köklü Niğmet (2008). Distance education of physics lesson. I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
B.2 Pilten Pusat, Yener Dündar (2008). Farklı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen üstbiliş stratejileri öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve muhakeme becerilerine olan etkisinin değerlendirilmesi. ICES'08
B.3 Yener Dündar, Köklü Niğmet (2008). İnternette fizik soru bankası tasarımı. VIII.International educational technology conference
B.4 Yener Dündar, Güzel Hatice (2005). The affect of the use of graphical materials on teaching kinematics. World Year of Physics 2005-Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress.
B.5 
Yener Dündar (2010). Determining the effectiveness of the rearrenged experiment sheets for performance evaluation in physics laboratories. 4.International computer and instructional technologies symposium
B.6 Kılınç Ahmet, Yener Dündar, Aydın Fatih, Bahar Mehmet (2014). Peace, War and Science Education: Preservice Science Teachers' Belief System about a Possible Integration. National Association for Research in Science Teaching (NARST)
B.7 Köklü Niğmet, Yener Dündar, Kılıç Şükür Hamdi (2014). Simulation of Wheatstone Bridge for Measurement of Resistances. International Conference on Advanced Technology and Sciences

B.8 Köklü Niğmet, Yener Dündar, Kılıç Şükür Hamdi (2014). The Animation of Serial and Parallel Connections of Resistances. International Conference on Advanced Technology and Sciences.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C.1 Yener Dündar, Aydın Fatih, Köklü Niğmet (2012). Genel fizik laboratuvarındaki öğrencilerin fiziğe karşı öz-yeterliliklerine animasyon ve simülasyonun etkisi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 121-136.
C.2 Yener Dündar, Güzel Hatice (2010). Kinematik konusuna ait problemlerin çözümüne grafik materyallerin etkisi.. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi(30), 271-279.
C.3 Pilten Pusat, Yener Dündar (2009). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin matematiksel örüntüleri analiz etme ve tahminde bulunma becerilerinin değerlendirilmesi. Sakarya Üniversites Eğitim Fakültesi Dergisi(18), 62-78.
C.4 Yener D, Kalıpcı E (2007). A Survey study on environmental knowledge of education faculty students. Journal of International Environmental Application & Science,, 2(3), 70-78. 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D.1 Aydın Fatih, Yener Dündar (2012). Öğretmen adaylarının anket uygulamalarına yönelik görüşleri: katılımcılar ne kadar güvenilir. X. Ulusal Fen ve matematik Kongresi.
D.2 Yener Dündar, Aydın Fatih, Köklü Niğmet (2012). Animasyon-Simülasyon uygulanan fizik laboratuvarındaki öğrencilerin özyeterliliğinin incelenmesi. X. Ulusal Fen ve matematik Kongresi,
D.3 Yener Dündar, Aksüt Pelin, Somuncu Demir Naciye (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer santraller konusundaki tutum ve görüşleri: nükleer araştırma reaktörü gezisi. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi.
D.4 Bahçivan Eralp, Yener Dündar (2013). 11. sınıf öğrencilerinin fizik dersi ile ilgili beklentileri ve önerileri: bir durum çalışması. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi.
D.5 Yener Dündar, Bahçivan Eralp, Yılmaz Mustafa (2014). 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Kavramına Yönelik Başarılarının Cinsiyet ve Okul Türüne Göre İncelenmesi. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
D.6 Erbek Nezir, Yener Yeşim, Somuncu Demir Naciye, Yener Dündar (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoetik Bağlamında Sahip Oldukları Değerlerin İncelenmesi. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.

 

E. Diğer yayınlar :

E.1 Yener Dündar Elektromanyetik kirlilik (GSM) ve insan sağlığına etkileri.. Blacksea International Environmental Symposium(-)
 

Yayın Hakemliği

1. Bildiri Kitabı 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Hakemlik Sayısı:6
2. Dergi Diğer endeksler, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:5
3. Dergi Diğer endeksler, Turkish Studies, Hakemlik Sayısı:1
4. Dergi Diğer endeksler, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Hakemlik Sayısı:4
5. Dergi Diğer endeksler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:2